پایندگی ...

میگفت تا زمانی که فکر میکنی که یکی باید باهات باشه هنوز امید داری که فردایی هست ، یا حداقل هنوز میتونی واسه خودت یک فردایی بسازی ..

اما وای به وقتی که فکر کنی حوصله خودت رو هم نداری، دیگه هیچ کار نمیشه کرد ...

ولی من دارم فکر میکنم که حوصله خودم رو دارم اما کم کم حوصله ام داره از دیگرون سر میره .... دیگه دارم به این احساس می رم که  نمیخوام کسی باهام باشه ...

با همه باشم و با کسی نباشم ... نه البته هنوز زوده ... آسمان چشماش به خورشیده تا بتونه هر روز سفره آبی دلش رو پهن کنه ... مگر میشه که خورشید نباشه ...

/ 0 نظر / 24 بازدید