اشتباه

از حرفم برداشت اشتباهی کرد ... مثل همیشه نبودم ...حتی حوصله ندارم واسه یکی که میتونه تمام صحبت های یک روزمون سلام و خداحافظ باشه توضیح بدم ... چرا باید یک جوری باشم که هیچ کس از دستم ناراحت نباشه ... خب ناراحت شه ... شخصیتم رو می ذارم واسه یکی که لیاقتش رو داره باز کنم ...

/ 0 نظر / 24 بازدید